หอคอยโตเกียว

หอคอยโตเกียว

หอคอยโตเกียว หรือ โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) เป็นหอวิทยุสื่อสารที่ก่อสร้างมานานกว่า 100 ปี และอดีตเคยเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกด้วย โตเกียวทาวเวอร์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1958 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยหอแห่งนี้ได้แรงบันดาลใจในการสร้างจากหอไอเฟลของฝรั่งเศส เมื่อสร้างเสร็จหอคอยมีความสูง 338 เมตร โดยจุดประสงค์การสร้างหอคอยแห่งนี้คือ ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและเป็นหอคอยสื่อสาร ปัจจุบันหอคอยโตเกียวยังคงใช้เป็นหอวิทยุสื่อสารที่สำคัญของเมือง เช่น  NHK TBS ช่องโทรทัศน์ของญี่ปุ่น นอกจากนี้แล้วหอคอยโตเกียวยังใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง โดยหอคอยโตเกียวนั้นเปิดให้เข้าชมในเดือนธันวาคม ปี 1958 ด้านบนหอคอยนั้นยังประกอบด้วยจุดชมวิวเมืองโตเกียว พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าของที่ระลึก ภัตตาคาร ที่ความสูง 250 เมตร

หอคอยโตเกียว นับว่าเป็นสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองโตเกียวและของประเทศญี่ปุ่น และได้มีการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อคงความแข็งแรงของโครงสร้างหอคอย ในเดือน กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม ปี 2012 เกิดแผ่นดินไหวที่เมืองโตเกียวและเป็นเหตุยอดเสาวิทยุเอียง จึงทำให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลดจำนวนความสูงของหอคอยลง 18 เมตรจากเดิม 338 เมตรเหลือ 315 เมตร และทางหอคอยได้ยุติการแพร่ภาพส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งในเดือนสิงหาคม ปี 2012 ได้มีการปรับปรุงส่วนยอดเสาแบบใหม่โดยการสร้างให้มีความสูงเท่าเดิมและมีความแข็งแรงรองรับแผ่นดินไหวได้ ปัจจุบันหอคอยโตเกียวเป็นสัญลักษณ์เด่นของเมืองโตเกียวและในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 2 ล้านคนเดินทางไปเที่ยวชมความงดงามของหอคอยนี้

No Comments