การศึกษาของญี่ปุ่น

การศึกษาของญี่ปุ่น

 

การศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นที่เน้นหนักในเรื่องความขยันหมั่นเพียรและการตำหนิตนเองรวมไปถึงการเรียนรู้ที่ดี ชาวญี่ปุ่นถูกปลูกฝังว่าการทำงานหนักและความขยันหมั่นเพียรจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นจึงอุทิศและเสียสละให้กับการสอนวิชาการ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และให้กับนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะพัฒนาอุปนิสัยที่ดีและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอนว่าจะดำเนินการสร้างประชากรของพวกเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนและปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีของสังคมได้ ความสำเร็จทางการศึกษาของญี่ปุ่นจึงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล เด็กญี่ปุ่นถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆมาโดยตลอด ระบบนี้เป็นผลมาจากการสมัครเข้าเรียนสูง ตลอดจนอัตราการรับนักเรียน ระบบการสอบเข้า (การสอบเอนทรานซ์) โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อการศึกษาทั้งระบบเป็นอย่างมาก รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนทางการศึกษาแต่เพียงผู้เดียว โรงเรียนเอกชนก็มีส่วนบทบาทที่สำคัญในเรื่องของด้านการศึกษาอย่างแท้จริง รวมถึงโรงเรียนที่อยู่นอกระบบเช่นวิทยาลัยของเอกชนก็เช่นกัน ก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องการศึกษาและเป็นส่วนมากในการศึกษา การศึกษาที่นี่ก็ยังสอนเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สอนให้เคารพต่อสังคมและมีการสร้างแรงจูงใจให้อยู่รวมเป็นกลุ่มโดยให้รางวัลเป็นกลุ่มมากกว่าจะให้รางวัลเป็นบุคคลแน่นอนว่า ซึ่งถือว่า การศึกษาในดินแดนปลาดิบมีความลงตัวมากที่สุดในเรื่องของการศึกษาที่เน้นคุณภาพ ทัศนคติที่ดีต่อครูผู้สอนที่ยอมเสียสละเพื่อให้เด็กของพวกเขาได้รับการอบรมทั้งทางวิชาการที่เป็นเลิศและควบคู่ไปกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวญี่ปุ่นอย่างแน่แท้

 

 

No Comments